Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]


Оам баран сайын крделеніп, даму стінде. Тр сипаты млдем блек жаа дуір туып келеді. Сол дуірге сай згеше абілет-асиетке ие жаа адам пайда болады. азіргі кезде маманды атаулыны барлыы бейімділікті, ептілікті, шапшадыты, ерекше ой ызметін, мол шыармашылы ммкіндікті, зін оршаан трлі жадайлара тез икемделіп ана оймай, оларды керекті баытына шыармашылыпен бра білу абілеттілігін ажет етеді. Мектепте оу-трбие жмысындаы діс-тсілдерді ай-айсысы болсын, негізінде, оушыларды сана-сезімін, аыл-ойын дамытуды масат ететін боландытан, оларды дара ерекшеліктерін жете біліп, санасып отыруды айрыша маызы бар. Себебі малім оу-трбие саласында андай жмыс жргізсе де, сыныптаы оушыларды зіндік ерекшеліктерін, айталы, мінез-лытарын жете білмесе, онда оны атаран ісі стсіздікке шырап, ала ойан масатына жете алмауы ытимал. Бл тек саба жне одан тыс мезгілде сан алуан дістерді баланы дара ерекшеліктеріне сай олдананда ана іс жзіне асады. Осыан орай азір рбір жмысты (саба, сабатан тыс, т. б.) сапасын оны мазмн тередігімен бааланып оймай, алдымен одан оушыларды здеріне алатын лгілерімен баалануы тиіс. Белгілі педагог К. Д. Ушинский егер малім рбір баланы жан-жйе ерекшеліктерін жасы білсе «онда интеллектуалды? сайыстар сценарий осыны зі трбиелеу шін рал табуды кзі болма жне осыан негізделіп табылан рал орасан кшті болма» деп айтан. Ендеше, балаларды дара ерекшеліктерімен санасу - стаз парызы. Бір баланы екінші баладан дене уаты жаынан ерекше болуы зады.Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Интеллектуалды? сайыстар сценарий
Интеллектуалды? сайыстар сценарий
Интеллектуалды? сайыстар сценарий
Интеллектуалды? сайыстар сценарий
Интеллектуалды? сайыстар сценарий
Интеллектуалды? сайыстар сценарий
Интеллектуалды? сайыстар сценарий
Интеллектуалды? сайыстар сценарий
Интеллектуалды? сайыстар сценарий
Интеллектуалды? сайыстар сценарий