Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:
«Бір ел - бір кітап» Р лтты академиялы кітапханасында «Бір ел - бір кітап» науанын йымдастыру комитетіні 2016-жылы жалпы бара оу шін кітап тадау жніндегі мжілісі ткізілді. Жасырын дауыс беру орытындысы бойынша йымдастыру комиетіні кпшілігі з дауыстарын аза аыны, тарихи тла Дулат Бабатайлыны мрасына берді. Биылы жылы алы бара аынны «сиетнама» ледер жинаын оитын болды. «Бір ел - бір кітап» деп аталан республикалы науан елімізде 2007-жылдан бері ткізіліп келеді. Бл игі істі бастамашылары: Р лтты академиялы кітапханасы жне жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша Р мдениет жне апарат министрлігі. Шараны міндеті: аза дебиетін насихаттау, танымалдылыын арттыру, халыты кітап оуа тарту жне азастанны деби мрасын зерттеп, тануа деген ызыушылыты арттыру. Сонымен бірге, жас рпаты рухани зердесін, ой-санасын дамыту жне алыптастыру. Дулат Бабатайлы (18021874) «Дулат жырларыны кш-діреті оны кркемдік уаты, мазмн байлыымен атар, замана келбетін бар бедерімен крсете білген шыншылдыында». Мхтар Маауин аза дебиеті тарихындаы крнекті тлаларды бірі Дулат Бабатайлы 1802 жылы азіргі Шыыс азастан облысыны Аягз ауданында туады. Ауыл молдасынан оып, мсылманша сауат ашады. Алайда, аынды нерді еркше астерлеген аймата мір срген, кне аын, жыраулар мрасынан, ескі тарихи аыздар мен эпикалы жырлардан нр алып скен Дулат з заманындаыаса зерделі адамдадарды бірі болды. нер жолына ерте тскен Дулат XIX асырды орта шенінде Сарыарадаы е ататы аындарды санатына осылды.

Бар мен Атамберді жырауларды стаз ттан, кне тркі поэзиясынан таылым алан, леді суырып салып та, жазып та шыаран Дулат аза поэзиясын мазмн, таын жаынан жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша барынша байыта тсті, тр, кркемдік тсілдер трысынан жаа сатыа ктерді. Аынны тере маыналы ледері лы Абайа да сер етті. Дулат каза поэзиясыны аты шулы здігі. з уаытыны жан ауыртан жайларын леге тсіруші жыршы ана емес, сол жайлардан лкен леуметтік ойлар тйген ойшыл. Дулатты жыр кестесі аза поэзиясыны жаа ммкіндік ккжиектерін ктеріп кеткен ажайып кркемдік лем болды. Кні бгінге шейінгі аза дебиетіні тарихына атысты зерттеу-зерделеулерде Дулат акынны аты ааберіс алып крген жері жо. Дулат Абайды алдындаы жаа сапаа ойысан аза леіні зергері. XIX асырда жасаан, орыс отаршылдыы бар ойранын салып жатан уаытты кзбен крген Дулат - сол дуір туызан зар заман дебиетіні аса крнекті кілі. аза дебиетіндегі белгілі бір дуірде жасаан лкен деби мектепті басы. Дулат з заманындаы сауатты, білімді аса млім мшр аынны бірі. Х. Сйіншлиевті мына бір тжырымы бден рас. «Дулат лендеріні мазмны, тілі халы ауыз дебиетімен ана ндесіп жатпайды. Соан оса Абай, Ыбырай, Махамбет, Шортанбай сияты кейінгі аындармен ндесіп, пікірлері астасып жатады». Дулат шыармалырыны сарыны - замана кйі. з уаыты туызып отыран былыстар. Дулат шыармаларыны шеберлік сырлары шексіз.


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:Жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша
Жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша
Жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша
Жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша
Жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша
Жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша
Жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша
Жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша
Жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?ша
Жа?а жыл?а сценарий 2017 ?аза?шаШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ